آدرس جدید سایت

تحقیقات کتابخانه ای

تحقیقات کتابخانه ای : تحقیقات گسترده کتابخانه ای بخشی از خدمات پژوهشی کرشمه است که برای جمع آوری حداکثر اطلاعات موجود در کتب ، اینترنت و مجلات در زمینه مورد پژوهش است. با جمع آوری این داده ها تصمیم گیری در مورد کمبود ها و استراتژی های سازمانی بسیار بهتر صورت خواهد گرفت. در این نوشته به بررسی انواع تحقیقات کتاب خانه ای موجود می پردازیم و سیستم بهره گیری از تحقیقات کتاب خانه ای کرشمه برای افزایش بهره وری و اثربخشی تصمیمات و بودجه بندی شرکت ها را با اختصار توضیح می دهیم.